Sexchatting com

In het Nederlands strafrecht kwamen eerder een aantal delicten te vervallen, beschreven in de artikelen 240, 240bis, 241, 240bis, 248a, 250bis, 242 (en enkele aanverwante artikelen) en enkele verordeningen van de Duitse bezetter.

Opzettelijk aanwezig zijn bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid Door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie de betrokkene weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze nog geen 16 is, een ontmoeting voorstellen met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken te vervaardigen, en een handeling verrichten gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting.

Onder gedrag verstaat men gewoonlijk menselijk handelen, dan wel het nalaten ervan en aan seksueel wangedrag is vaak direct een slachtoffer verbonden.

De zedenwetgeving regelt daarnaast ook indirecter bescherming, door kaders te scheppen bij bijvoorbeeld de vertoning van pornografie met volwassen acteurs aan minderjarigen. In 2011 werd een verdachte inzake kinderporno in Nederland zelfs veroordeeld voor onder meer, maar nadrukkelijk, het bezitten van virtuele kinderporno.

Samen met een klein aantal andere gedragingen, zoals openbare dronkenschap en bedelarij, noemen we de wetgeving hiertegen zedenwetgeving en de overtredingen ervan worden zedendelicten genoemd.Voor seksueel meerderjarige kinderen zijn sommige delicten wel van toepassing, en andere niet.Een verdragspartij kan op bepaalde punten een voorbehoud maken wat betreft seksueel getinte afbeeldingen. In oktober 2011 hadden 43 van de 47 lidstaten het verdrag ondertekend en hadden 15 staten het Verdrag bekrachtigd.In het Nederlands Wetboek van Strafrecht staan in de artikelen 239 tot en met 254a vrijwel alle seksuele gedragingen waarbij sprake is van dwang of waarbij een van de partijen een duidelijk kwetsbaarder positie heeft dan de ander.In Belgiƫ staan in het Strafwetboek Boek II, Titel VII dit soort misdrijven genoemd.In landen waar men conservatiever is, al dan niet door religie, zijn zaken als echtbreuk, pornografie, en dergelijke soms strafbaar.

You must have an account to comment. Please register or login here!