Hujude dating

(1) sarenga lawan kawula / # / hangadhangngi hing ngajengan / raden nyi mpang nganan ngeri / nulya nyandhak lara wanah / dateng wira loddra mangkin / kinipattaken tumuli / kalumah hanulya nu bruk / malempat ki wira loddra / den bujeng sami prang liri / (5) ngadu sakti gumareget nyi rara wanah / # / wira loddra de n priyatna / tan kena sun neman hiki/ sukamati hawakking wang / yen nora dadi sawiji / candhak cinandhak pan sami / melajeng mi(ng) we tanhiku / wira lodra den priyatna / senjata rante su n pusthi / tanpanana tiyang pekik kaya jandika / # / pinenthang (10) senjata nirra/ wira loddra hanadhahi/ senjata rante tumiba hananging tanpa sah mangking / putri gebes hahingngali / wi caksana wong ngabagus / heran temen wira loddra / wong ba gus tur guna sakti / mangka raden malesa dateng kawula / # / (14) sigra raden wira loddra / hasta cakra tumuli / ki tinggil ma 21.(1) rani henggal / dhuh rade(n) kang ngatiyati / kinten babar pisan mang kin / keranten pamurung laku / nuli pinenthang kang cakra / nyi lara wanah nadhahi / kenging musna hasipat kidang kencana / # / ha nulya raden tumingnggal / gumebyar saliraneki / tan samar (5) kidang kencana / nulya hangandika liri / hing paman kiyahi tinggi l / paman den waspada dulu / hikapan kidang kencana / payu pa man sun tuturi / hiku paman hing pundi puruge kidang / # / tiyang kalih bujeng kidang / den segati nganan ngeri / tinubruk tu bruk tan kena / yen tebih kidang ngenteni / sampun lepas lampah (10) neki / ming wetan kidang lumayu/ tiyang kalih tan ketingga l / hanututi kidang mangking / siyang dalu hambujeng kidang kencana / # / nulya dumugi hing lampah / kersane yang maha suci / kidang kencana pun hical / katingngal hujude (14) kali / toya deres tur ya mili / puhiki kali cimanuk / 22.

(1) hun hing yang widi/ sarengat tarekat mangkin/ kakeka t maripattipun/ tan sanes hingkang de(n) tingal/ ha menneng hing wujud tunggil/ jaba jerro supaya dadi sa tunggal/ # / tinggal sare miwa dhahar/ tigang (5) tahun lami neki/ kantak gagraha husika/ sampu n hical wujud tunggil/ medal caya hing kang wehing/ ta ndha tinarimmeng hagung/ kang den suwun hing yang sukma/ muga muga hantuk mukti/ saturunne muga hantukka kamulya n/ # / sareng nuju malem jumngah/ hingngalli wonten hing langi (10) t/ sunar padhang kadi lintang/ sareng sing wetan ninnggalli/ bumi byar padhang nelohi/ yahiku caya handaru/ caya ti nima yang sukma/ hical kang pepadhang mangkin/ nulya ganti ki nanthi hingkang tinembang/ # / kinanthi/#/ hantuk marmane yang (14) hagung/ suwara kang kapiyarsi/ heh kacung pan wira lodra 4.

(1) lamon pengen mulya kaki/ saturun turunira/ babadda hing halas kaki/ # / hing kulon hungsinen kulup/ hing hala s cimanuk kaki/ halas gedhe hiku nyawa/ pan bakal dadi ne gari/ kanggo turun turunira/ dugi turun pitu (5) mangkin/ # / kaki hanak putuhemu/ mila henggal lungnga ha kaki/ nulya henggal wira loddra/ ngelilir gonira guling/ tumunten cahos jeng rama/ ngaturraken himpen ne ki/ # / sedaya sami tinutur/ hing jeng rama hadipatih/ nu lya jeng rama ngandika/ kaki hanak hingsun gusti/ teka hi (10) dini dehing rama/ mugya tulussa mangkin/ # / sun srahhaken hing yang hagung/ sangking sakarsane kaki/ putra hingpun hadhuh nyawa/ rinangkul dipun tangngisi/ putra nga mbung suku rama/ miwa hanang hibu neki/ # / kahi dinna (14) n sampun kondur/ ngarsa hibu rama neki/ sami medal to 5.

(1) ya waspa/ handres mijil den tangngisi/ kaliyan kang pandakawa n/ kyahi tinggil wasta neki/ # / medal ngidul pinggir gunung/ malebet dateng wanaddri/ lali dahar miwa nendra / mampan dereng hantuk warti/ kali cimanuk kang pernah (5) / hing pundi panggennan kali/ # / kantos hantuk tigang tahu n/ henggene manjing wanaddri/ mampan dereng hantuk warta/ pitulung yang maha widi/ lajeng tumuli hanglampah/ ka ntos dumugi hing kali/ # / kali hagung hing citarum / halinggih hing pinggir kali/ hingali toya geng prapta/ (10) nulya hawecana haris/ hana hing pandakawan / kang kekasi kyahi tingggil/ # / haddhuh paman susah hing hingsun/ kali gede ngliliwati/ yen nyabranga karo hapa/ humatur kiyahi tinggil/ mangke bendara ha (14) sowan/ kula turi sabar krihin/ # / kranten lami 6.

(1) # sinom # wonten kandha kang carita/ caritanne du (g)hing dhingngin/ turunipun wira lodra/ lara kalar hasal neki/ / laki jaka kuwat mangkin/ pejajaran putra ratu/ pe putra (ra)den mangku yuda/ jumeneng haneng metawis/ hapeputra (5) / hangabehi wira seca/ # / wira seca pan kagungan/ karta wangsa putra mangkin/ jeneng tumenggung metaram/ wedharre turu n puhiki/ kanthos dhateng majapahit/ pan sanak kadang se dulur/ panembahan kibethara/ kang sumareh gunung kumbang (sumbing)/ hingkang katha/ wedharre kang para putra/ # / hanulya kagungan pu (10) tra/ jeng pengeran hadipatih/ luwano (luwanah) kang peparab/ bagelen hingkang negari/ kagungngan putra malih/ ga gak pernnala tumenggung/ hing begelen lumangantiya/ la jeng hapeputra malih/ kathahipun sekawan para/ bo (14) patya/ # / putra pemajeng punika/ pan raden gagak ku 2.

B-4) Pusat Konservasi dan Pemanfaatan Naskah Klasik Cirebon Jl. 04 Kesambi Cirebon HP: 081312 017567 – 081322 990419 Alihaksara Oleh Muhamad Mukhtar Zaedin Cirebon, 14 Maret 2010 1.

(1) # / ki tinggil hingkang hatenggah / kang dadi lurah hire ki / sekawane putraning wang / sahiki pan sira hiki / mengkuwa begelen neggri / supaya dadiya werruh / hatur ran ngurus negara / hambi wru dulurmu kaki / wangsa yuda ka (5) liyan si tanu jaya / # / miwa si wangsa negara / lan ta nu jiwa sireki / gampang mangke yen dadiya / hing kulo lon dadi negari / sami matur rama haji / handherek saharsa hulun / dhawuhhipun hingkang rama / sedaya ca kap hikardi / kadang kadang henggenne ngurus negara / # / ki (10) tinggil hingkang den tilar / langkung kathah tiyang parpti / tu mut manggen padhukuwan / cacah limangngatus jalmi / / mampan mukti kiyahi tinggil / kawulabala hakumpu l / ki tinggil haris wecana / kadang kula sedaya neki / (14) bayantaka jayantaka surantaka / # / wanasara 29.

You must have an account to comment. Please register or login here!